Program w postaci ulotki: KLAMRA 2024

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Festiwalu Klamra.

 • Data publikacji strony internetowej: 2024-02-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego lub tekst jest nieprawidłowy,
 • filmy nie posiadają napisów rozszerzonych,
 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji,
 • Jednoliterowe skróty klawiszowe dostępne na stronie nie udostępniają możliwości ich wyłączenia, zmiany mapowania, lub aktywności wyłącznie po fokusie elementu,
 • nie zapewniono kolejności fokusu zgodnie przyjętą konwencją w kulturze,
 • brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • na stronie brak wyszukiwarki i mapy strony,
 • strony nie posiadają nagłówka h1,
 • działanie zamieszczonych linków nie jest zrozumiałe,
 • na stronie występują teksty, które nie spełniają minimalnych wymagań kontrastu do tła,
 • na stronie występują błędy walidacji lub przestarzałe elementy html,
 • dokumenty do pobrania nie posiadają informacji o formacie i rozmiarze.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-02-29
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-29

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych. Kontakt: dostepnosc@umk.pl.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Żądanie i skargi należy przesłać do Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych adres e-mail dostepnosc@umk.pl.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje ogólne

 • Adres: ul. Gagarina 37a, 87-100 Toruń
 • Kontakt: tel. 056 611 22 66
 • Liczba kondygnacji: 2 (budynek składa się ze starej i nowej części)

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem, na ul. Gagarina znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Za budynkiem, na ul. Olszewskiego znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Wejście do budynku zrealizowane jest z poziomu gruntu od ul. Gagarina, natomiast od ul. Olszewskiego za pomocą schodów. Drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

Budynek składa się z 2 funkcjonalnych części:

 • nowej – do kina oraz galerii istnieje swobodny dostęp bez ograniczeń architektonicznych
 • starej – do kawiarenki i sali koncertowej prowadzą schody bez podnośnika schodowego

Rozkład pomieszczeń

W budynku jest portiernia, znajdująca się w pobliżu wejścia.

W budynku jest tablica informacyjna.

Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające

W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku znajduje się dźwiękowy alarm pożarowy oraz świetlny system ewakuacji.

W budynku jest schodowe krzesło ewakuacyjne.